Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Præludium
Under præludiet (indledningsmusikken) føres bruden op ad kirkegulvet på venstre side af sin far/sit vidne, mens alle står op.

Når bruden har sat sig på sin plads – over for brudgommen – kan alle sætte sig.

 1. salme

  Hilsen
  Præsten siger:
  “Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed
  og Helligåndens fællesskab være med jer alle!”

  Bøn
  Præsten beder en bøn for livet og for kærligheden:

Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for livet, du gav os,
og for alle dem, der har vist os kærlighed, fra vi var børn
og indtil i dag.
Vi beder dig:
Giv os stadig, hvad vi behøver, og forny daglig vor indbyrdes kærlighed
ved Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

 

Læsninger
Præsten læser tre steder af den hellige skrift, der indledes med ordene: “Lad os rejse os og høre, hvorledes der står skrevet i den hellige skrift om ægteskabet”:

Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene sagde han: “Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.” Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem.
(1. Mosebog 1,26-28)

Og vor Herre Jesus Kristus siger:
Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: “Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød”? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.
(Mattæus-evangeliet 19,4-6)

Og apostlen Paulus skriver:
Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov. Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.
(Kolossenserbrevet 3,12-15)

“Amen.”
Alle sætter sig ned igen.

Tale til brudeparret
Efter talen rejser brud og brudgom sig og træder frem for alteret.
Brudens vidne sætter sig på brudgommens plads.

Tilspørgsel
Præsten siger:

“Så tilspørger jeg dig (brudgommens navn):
Vil du have (brudens navn), som hos dig står, til din ægtehustru?” – JA!
“Vil du elske og ære hende, og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru, indtil døden skiller jer ad?” – JA!

“Ligeså tilspørger jeg dig (brudens navn):
Vil du have (brudgommens navn), som hos dig står, til din ægtemand?” – JA!
“Vil du elske og ære ham, og leve med ham både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand, indtil døden skiller jer ad?” – JA!

“Så giv hinanden hånd derpå!”

“Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være ægtefolk både for Gud og mennesker.”

(Eventuelle ringe kan udveksles nu)

Forbøn:
Præsten fortsætter: “Lad os alle bede!”>
Brudeparret knæler, og præsten siger under håndspålæggelse:

Almægtige Gud,
som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab og velsignede dem,
vi beder dig, velsign denne brud og brudgom;
lad dem altid leve af din nåde og i indbyrdes kærlighed.
Hør os i Jesu navn:

Fadervor, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige, ske din vilje
som i himlen, således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i ind fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.

“Fred være med jer.
Amen.”

Brudeparret rejser sig. De sætter sig ned på stolene igen, denne gang ved siden af hinanden, og brudgommen nærmest alteret.

 1. salme

 

Afslutningskollekt (bøn):
Præsten siger:
“Lad os alle bede!”

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for ægteskabet, og vi beder dig:
Vær med din nåde hos dem, der i dag har indgået ægteskab,
og giv din velsignelse til, at de kan leve med hinanden i gudsfrygt og kærlighed og ikke give årsag til vrede og strid.
Lad dem altid, også selv om de ikke bliver fri for prøvelser, erfare din nådige hjælp! Giv dem og os alle at leve vort liv her på jorden i tro og lydighed og blive til evig tid salige ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed.

Menigheden synger: “Amen.”

Velsignelsen
Menigheden rejser sig, når præsten siger: “Modtag Herrens velsignelse!”

Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!

Menigheden synger: “Amen. Amen. Amen.”

3. salme
Efter salmen ønsker præsten brudeparret til lykke og overrækker dem vielsesattesten.

Postludium (udgangsmusik)
Mens organisten spiller, forlader brudeparret kirken, bruden på sin mands højre side, mens alle i kirken står op.

Herefter tømmes kirken “ovenfra”, idet den nærmeste familie, som har siddet øverst i kirken, går ud som de første efter brudeparret.